Aktuális szám

Az Ázsia több országában érvényesülő fiúpreferencia és az ebből adódó kiegyensúlyozatlan nemi arányok által sújtott népesség méretét tekintve India a leginkább érintett országok közé tartozik (Kína mellett). A demográfiai összetétel anomáliájára – jelentős hiány a női népességben – több mint 20 évvel ezelőtt hívták fel a közvélemény figyelmét. Indiában a legutóbbi népszámlálási adatok alapján a feminitási index több állam […]

Review of the volume: Geography, Development, Public Policy: Select Essays of Gopal Krishan. Edited by Surya Kant and Nina Singh. New Delhi: RK Books, 2015. 395 pp., ₨3000, hardback (ISBN: 978-93-82847-57-1).Recenzió letöltése

A kutatás a vasúti személyszállítás és a turisztikai szolgáltatások közötti kapcsolatot vizsgálja, különös tekintettel a borturizmusra. Célja olyan új matematikai modell bevezetése, amely segíti a vasúti közlekedés turizmussal való kapcsolatának számszerűsítését. Vizsgálati helye a Villány-Siklósi borvidék, ahol a Villány-Harkány vonalszakaszon jelenleg ugyan nincs személyforgalom, de a kutatás célkitűzései és elméleti keretei kiválóan tanulmányozhatóak. A kutatás eredményeként bemutatásra kerül a vasútnak […]

A cikkben egy, a városok lakóterületének minősítésére használt többtényezős geoinformatikai modell készítési folyamatát, illetve annak jövőbeni fejlesztési lehetőségeit mutatjuk be. Debrecen lakóterületeit minősítettük 25 tényező alapján, amelyhez térbeli adatok gyűjtése mellett kérdőíves felmérést is végeztünk. Az adatokból IDRISI geoinformatikai programmal készítettünk el egy a lakosság véleményét tükröző minősítő térképet. Azonban az ellenőrzéshez használt adatokhoz képest a modell jelentős eltérést mutatott. […]

A kutatás egy, a közelmúltban felértékelődő és egyben újrapozícionálódó ital, a kézműves sör köré felépíthető lehetséges turisztikai vonzatokat és az erre alapuló tematikus út – sörút – kialakításának a lehetőségeit vizsgálja. A véleményünk szerint hazánkban a turizmusföldrajzban eleddig még igen kevéssé megkutatott területet publikáló tanulmányban a bajorországi sörutakat, mint jó gyakorlatokat alapul véve, egy egységes kritériumrendszer alapján feltárásra kerülnek […]

Geographic mobility has become a decisive factor of economic and political processes since the second half of the 20th century and, due to its variability, it is in focus of interest (Rédei, M. 2010). It has shaped into an issue requiring interpretation, and identification of processes behind the trends and investigation of their effects have become inevitable. We […]

A tanulmány a Balatoni szállásadás történetét mutatja be a XVIII. századtól a II. világháborúig. A Balaton rövid földrajzi ismertetése után a vízi-, a vasúti- és a közúti közlekedés szerepét, fejlődését, a tó turizmusára gyakorolt hatását vizsgálja, majd három szakaszra bontva tekinti át a szállásadás kialakulását, problémáit a közel kétszáz éves időszakban.Tanulmány letöltése

During the 20th century the meaning of several relevant tourist concepts has undergone major changes. It is partly due to this fact that a significant portion of the terminologies were also used as a synonym. Attempts to define them had already been made between the two World Wars, but a unified conceptual usage has not […]

From the European point of view Australia and New Zealand attract attention especially with their natural beauty and natural disaster in the news. In Europe, not too many articles and studies deal with the past or the present of the two countries’ Indigenous population. We consider them neighbouring countries, with very similar history. Both lands […]

Regional disparities in the levels of development have once again ignited the debate on the existing inequalities between the developed and underdeveloped countries in general and between different regions within these countries in particular. In case of a developing country like India, it becomes more important to study these disparities as the new economic policies […]

Magyarország lakosai 2014. április 6-án országgyűlési képviselőválasztáson vettek részt. Ezen a választáson már egy új alkotmány és ezzel együtt egy új választási törvény is bemutatkozott. Az új választási törvény lehetőséget adott a magyarországi kisebbségeknek arra, hogy képviselőket küldjenek a magyar országgyűlésbe. Sajnos ez nem sikerült, a kisebbségek továbbra is képviselők nélkül maradtak. Jelen pillanatban csak […]

A bükkösdi „Bükkösdkő” kőfejtőjének felhagyott részében 2010 tavaszán – sziklaomlás következtében – olyan nagyméretű réteglapok táródtak fel, amelyeken tömegesen fordulnak elő jó megtartású életnyomok. A leomlott blokkok rétegsorbeli helyzete rekonstruálható volt, így a leletek tudományos értékű feldolgozására nyílt lehetőség. További gyűjtést végeztem a Lapisi Mészkő közeli, goricai-völgyi feltárásaiból. Mivel a közelmúltban olyan publikáció jelent meg […]

A globális világgazdaságban a termelés, a fogyasztás és a kereskedelem is globális léptékű hálózatokba szerveződik, melyek fókuszában a transznacionális vállalatok állnak. A jelen tanulmány célja, hogy bemutassa a transznacionális vállalatok kialakulását, különböző típusait, majd a kiskereskedelemben érdekelt transznacionális cégek speciális jellemzőire koncentrálva kiemelje azokat a sajátos működésükből fakadó térfolyamatokat, amelyek dinamikus kölcsönhatásrendszereken keresztül egyszerre strukturálják […]

The aim of the article is to analyse the development of tourism in the southern regions of Slovakia. It deals with 17 districts of southern Slovakia, which due to the location and geomorphological character of the country have other attractions and potential for tourism development than the other regions of Slovakia. It analyses tourist attractions and assumptions for […]

A tanulmány célja egy konkrét település, Magyarország második legnagyobb városa, Debrecen esetében az alap- és középfokú oktatási intézmények térbeli elhelyezkedésének a vizsgálata. Az elemzés során rá kívánunk mutatni a térbeli elhelyezkedést befolyásoló tényezőkre és az egyes történelmi korok (második világháború előtti időszak, az 1945 és 1990 közötti periódus, az 1990 utáni időszak) közötti különbségekre. A második világháború előtti időszakban […]

This paper analyses the Croatian-Hungarian boundary and state border features and gives an overview of development stages of boundary/border through the history, including Croatian accession to the European Union (EU) in 2013. The aim of this work is to define if antecedent changes have had positive impact on the Croatian-Hungarian border area. I will examine the historical geographical […]

A tanulmány bemutatja a kínai belső migrációt, annak okait, jellemzőit és következményeit, a 150-200 milliós embertömeg helyzetének bizonytalanságát. A munkások migrációja szorosan kapcsolódik a vidéki és a városi területek között fennálló, jelentős fizetésbeli különbségekhez. A munkahelyek hiánya a migrációs döntés fő oka vidéken, a választási lehetőségük lényegében az otthoni munkanélküliségre vagy a városokban betöltött, alulfizetett pozíciókra szűkült. A vidékiek […]

A magyar felsőoktatással foglalkozó oktatásföldrajzi kutatásoknak új lendületet adott az elmúlt évtizedben lezajlott tömegesedési folyamat. Ma már több százezer hallgató folytat tanulmányokat az ország főiskoláin, egyetemein, éles versenyt alakítva ki az intézmények között. Mivel a legnépszerűbb képzések az ország egyre több pontján elérhetőek, így a földrajzi távolság egyre nagyobb szerepet játszik a felvételizők intézményválasztásában, megnövelve ezzel a vonzáskörzet-vizsgálatok jelentőségét. Jelen […]

A kis- és középvállalkozások (kkv) gazdasági értéktermelésének és társadalmi értékteremtésének jelentősége ma már vitán felül áll. Ezért egyre nagyobb figyelem irányul a tevékenységüket és eredményességüket befolyásoló tényezők megismerésére is. A vizsgálati megközelítések egyike, melyet a szerző is követ, a kisvállalkozások szerkezeti jellemzőiben mutatkozó területi különbségek sajátosságaira helyezi a hangsúlyt. Munkánk első felében a téma tekintetében relevánsként értékelt szakirodalmi források áttekintését […]

2014. április 7. és május 12. között az ország történetében 16. alkalommal tartottak Indiában parlamenti választásokat. A több mint 1,2 milliárd lakosú ország 814,5 millió szavazásra jogosult állampolgára volt hivatva leadni voksát a 935 ezer szavazókör valamelyikében, hogy döntsön az indiai parlament alsóházának 543 képviselői helyéről. Indiában a parlament alsóháza, a Lok Sabha a törvényhozói hatalom fő letéteményese és […]

This paper attempts to examine a specific parameter of Indian urbanisation with focus on metropolises across India. By adopting metropolises as per Census 2011 an attempt is made to trace their origin or roots in different periods in Indian history, examine their locational pattern vis-à-vis a number of features and highlight the trend in their growth pattern, in […]

Napjainkban a vonzáskörzetek kutatása elsősorban komplex szemlélettel történik, egy-egy városra vonatkozóan. Ezzel szemben dolgozatomban arra törekszem, hogy mind teljesebb formában megvizsgáljam Kaposvár – mint Somogy megye székhelye – első gimnáziumának 19. századi és századfordulóra jellemző tanulói vonzáskörzetét. Az elemzés fő célpontjai az iskola életében végbemenő változásokat követő diáklétszám módosulások megfigyelése, lehetőség szerint okainak feltárása. A tanulmány az abszolút szempontú megközelítést alkalmazza, […]

A szolgáltatások ismert jellemzőinek egyike a megfoghatatlanság. A turisztikai szuprastruktúra egyik elemét alkotó szálloda terméke tiszta szolgáltatás, hiszen az élményen kívül semmi más nem kerül a vendég tulajdonába. A szállodai szolgáltatás iránti igény jellemzően megelőzi az igénybevételt. Ezért a vendég számára fontos, hogy előzetes és megbízható képet kaphasson azokról a szolgáltatásokról, amelyektől az átmeneti otthon kényelmét és a motivációjával […]

A Hévízi-gyógytó világhírét a különleges természeti adottsága jelenti és magas színvonalú gyógyturisztikai szolgáltatásokkal fogadja a vendégeit. A fürdőváros egyediségének köszönhető, hogy nem érintette a magyar turizmusra jellemző recesszió. Azonban Hévíz turizmusának is alkalmazkodnia kell a globális változásokhoz, mivel az elmúlt időszakban komoly átalakulások történtek a vendégkörét illetően. Folyamatosan növekszik az orosz és ukrán vendégek aránya, amelynek komoly gazdasági, társadalmi és […]

Az elmúlt 2-3 évben az érdeklődés középpontjába került annak vizsgálata, hogy a regionális klaszterek milyen hatással vannak a régió versenyképességére, illetve általában a terület- és gazdaságfejlesztési folyamatokra. A kezdeti ismeretlenséget napjainkra a túlzott „klaszter hangulat” váltotta fel, s lett a gazdasági és vállalkozásfejlesztési programok egyik leggyakrabban használt kifejezése a klaszter. A hazai gyakorlatban a turizmus területén azonban csak lassan […]